Oferta
firmy

Suszarka


Rama profilowana stalowa o du�ym przekroju z nogami podporowymi...

Palnik


Gama palnik�w opracowanych przez Bernardi do suszarek tej firmy mo�e usatysfakcjonowa� ka�de potrzeby produkcyjne:
- palniki na olej gazowy
- palniki na ci�ki olej...

Filtr


Filtry r�kawowe BERNARDI zosta�y specjalnie zaprojektowane do odprowadzania py��w emitowanych przez wytw�rnie mas bitumicznych...

Wie�a


Elewator gor�cego kruszywa:
Konstrukcja zamkni�ta nie pozwalaj�ca na wydostawanie si� py��w.
��czenia ci�gu �a�cucha zgodne z normami "DIN"...

Zbiorniki bitumu


Poszycie z blachy aluminiowej 4 mm, �ebrowanej i wzmocnionej.
P�czek rur do cyrkulacji oleju diatermicznego w sprawdzonych rurach MANNESMAN.

Silos gotowej masy


Modularna konstrukcja przewo�na transportem samochodowym tub kolejowym.
Szybka instalacja dzi�ki wst�pnemu monta�owi wykonanemu fabryce.
Przegrody wyposa�one w drzwi wy�adowcze...

Kabina sterownicza


Dozatory wst�pne


Dozatory wst�pne najnowszej generacji produkowane przez Bernardi zosta�y zaprojektowane oraz wykonane z my�l�, aby zapewni� ich jak najd�u�sz� trwa�o��...
do g�ry