Informacje
o firmie

Prezentujemy Pa�stwu przedsi�biorczy spos�b my�lenia, na kt�rym firma Bernardi skupi�a ca�� swoj� uwag�, anga�uj�c si�, poprzez znaczne inwestycje, inteligencj� oraz szczeg�lne �rodki techniczne, w rozwi�zywanie problem�w, kt�re cho� s� typowymi problemami klient�w, firma Bernardi rozumie jak w�asne.

Efektem by� system kompletnego zautomatyzowania wytw�rni, wszechstronny i �atwy w obs�udze, kt�ry zoptymalizowa� wszystkie funkcje eliminuj�c utrudnienia i konieczno�� bezpo�rednich, r�cznych interwencji operatora, kt�re, jak pokazuje do�wiadczenie, stanowi� �r�d�o kosztownych strat czasu i efektywno�ci.

BERNARDI zawsze otwarta na nowo�ci technologiczne zrewolucjonizowa�a tradycyjn� metod� projektowania, oddaj�c do dyspozycji swoim technikom specjalny sprz�t komputerowy do wykonywania rysunk�w i projekt�w (3D, kontrola element�w konstrukcyjnych i tych o znaczeniu krytycznym poprzez szczeg�lne oprogramowanie, itd).

Urz�dzenia te, ju� we wst�pnej fazie opracowania technicznego, pozwalaj� klientowi obejrze� w�asn� wytw�rni� jako obraz graficzny ca�kowicie realistyczny, tak, �e mo�na lepiej okre�li� ka�dy szczeg�.

BERNARDI Impianti International S.p.A., firma z 50-letnim do�wiadczeniem w konstruowaniu wytw�rni do produkcji mas bitumicznych, gwarantuje najwy�szy poziom oraz 'know-how' dla ka�dego elementu wytw�rni. Ponad 700 wytw�rni pracuj�cych aktualnie we W�oszech i na �wiecie �wiadcz� o zaufaniu do marki BERNARDI. Jednak�e bardziej interesuj�ce od historii firmy jest poznanie reali�w, w jakich Bernardi obecnie dzia�a. Kilka lat temu w firmie Bernardi nast�pi�a bardzo wa�na tw�rcza ewolucja o fundamentalnym znaczeniu. W wyniku g��bokich przemy�le� dotycz�cych roli i funkcji BERNARDI w stosunku do jej w�asnych Klient�w, doszli�my do przekonania, �e nie chcemy by� tylko dostawc� gotowych wytw�rni, ale tak�e dostawc� us�ug, kt�re w najlepszy spos�b usatysfakcjonuj� wymagania Klienta.

Chcieli�my pokona� tradycyjn� barier� psychologiczn� w stosunkach klient-dostawca, aby przyst�pi� do bardziej pog��bionej wsp�pracy, stale aktywnej na p�aszczy�nie stosunk�w i wymiany my�li dla udoskonalenia procesu produkcyjnego, z zaanga�owaniem wszelkich zasob�w materialnych i ludzkich.